Nové Stanovy PVK Bratislava

Plavecký veteránsky klub Bratislava má účinné nové stanovy

stanovy-pvkba

Nové Stanovy PVK Bratislava upravené v zmysle Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a zmene a doplnení iných zákonov v znení neskorších predpisov boli na zasadnutí najvyššieho orgánu združenia – Rady PVK BA dňa 07. septembra 2016 prerokované a schválené. Účinnosť nadobudli dňa 05. októbra 2016 vzatím zmeny stanov na vedomie Ministerstvom vnútra SR.

Stanovy občianskeho združenia Plavecký veteránsky klub Bratislava (pdf)

nové Dodatok č. 1 k Stanovám PVK BA účinným od 07.09.2016 bol schválený mimoriadnou členskou schôdzou PVK BA konanou dňa 11.04.2017 v Bratislave. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.


Dodatok č.1 k Stanovám občianskeho združenia Plavecký veteránsky klub Bratislava (pdf)

Orgány združenia PVK Bratislava

aktualizované Na zasadnutí mimoriadnej členskej schôdze dňa 11. 04. 2017 sa uskutočnili doplňujúce voľby do orgánov združenia PVK Bratislava:

 • Výbor združenia ako najvyšší výkonný orgán tvoria traja členovia:
  Ivica Forrová, prezidentka, zároveň štatutár
  Vincent Kuťka, viceprezident
  Peter Moravec, hospodár
 • Kontrolná komisia ako kontrolný orgán združenia:
  Vladislav Taraba, kontrolór a predseda Kontrolnej komisie
  Silvia Lerch, člen Kontrolnej komisie
  Alexandra Michnová, člen Kontrolnej komisie

Zápisnica zo zasadnutia Rady PVK BA dňa 07. septembra 2016 (pdf)

aktualizované: 31. máj 2017